Política de privacitat

NOTA INFORMATIVA:

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), el Reglament UE 2016/679, de protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i article 11 LOPD, aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P., realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis i / o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recaptats en qualsevol de les seccions del lloc web.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 • Responsable del tractament: INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P.
 • Domicili: AVDA PERE III 31 BAJOS, 25000 BALAGUER (LLEIDA)
 • CIF: B25734336
 • Correu electrònic: INFO@DENTALNOGUERA.CAT
 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): SIBTRAINING SLU, y datos de contacto: DPO.SIB@SIBGROUP.ES.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i / o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis i / o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i / o les trucades telefòniques).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i / o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i / o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i / o productes, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i / o productes i no pot renunciar-hi.
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar amb vostè tant per via electrònica com no electrònica, per a la realització d’enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i / o productes, ofertes i / o promocions dels nostres serveis i / o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari, que podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i / o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, així com el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i / o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. tracta les seves dades personals d’acord amb les dues (2) bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

 • El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:
  • Abans de procedir a tractar les seves dades,
  • En el procés de registre com a client o,
  • En el moment d’enviar comunicacions de INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P..

  Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i / o productes. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.
 • L’Interès legítim de INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. a mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions etc., sense perjudici del compliment per part de INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. entén que, al facilitar-aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.Amb caràcter general, INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis i / o productes.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions d’aquest.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades :

INSTITUT DENTAL LA NOGUERA, S.L.P. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generats durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

Dades registrades:

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu i la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat :

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

×

A continuació seràs redirigit/da a l'app de Whatsapp per parlar amb Institut Dental La Noguera. Si acceptes també estàs donant el teu consentiment perquè et respongui a través d'aquesta mateixa via.

× ¿Com podem ajudar-te?